این بخش برای سهولت کار کاربران برای دریافت مشاوره آماده شده است.عزیزان می توانند پس از مطالعه این بخش و قوانین بیمه در صورت وجود هرگونه ابهام آنرا به صورت اینترنتی مطرح کرده و پاسخ آن را در اسرع وقت دریافت نمایند.