بیمه آتشسوزی غیر صنعتی و انبار

سوالات متداول بیمه آتش سوزی

 

۱- آیا امکان خریداری بیمه نامه فقط برای پوشش زلزله وجود دارد؟

از آنجائیکه پوشش زلزله جزء خطرات اضافی در بیمه نامه های آتش سوزی محسوب می گردد ، بنابراین به تفکیک از خطرات اصلی قابل ارائه نمی باشد.

 

۲- خطرهای اصلی در بیمه های آتش سوزی شامل چه پوششهایی می باشد؟

آتش سوزی(به شرطی که همراه با شعله بوده و توسعه و گسترش یابد) ، صاعقه مستقیم ، انفجار

 

۳- اگر محلی دارای بیمه نامه آتش سوزی باشد و پس از حادثه به علت سهولت دسترسی به محل ، از مورد بیمه سرقت صورت پذیرد ، این خسارت در تعهد بیمه گر می باشد؟

خیر ، سرقت بعد از حادثه از شمول تعهدات بیمه گر خارج بوده و فقط آندسته از خساراتی که در اثر وقوع خطرات تحت پوشش بیمه نامه ایجاد می گردد ، قابل جبران هست.

 

۴- در صورتی که آدرس محل مورد بیمه تغییر یابد ، آیا خسارات وارد به محل جدید در تعهدات بیمه گر می باشد؟

در صورتی که تغییر آدرس به بیمه گر اطلاع رسانی شده و الحاقیه مربوطه همچنین صادر شده باشد ، تعهدات بیمه نامه نسبت به محل قبلی به آدرس جدید منتقل شده و خسارات احتمالی با درنظر گرفتن خطرات تحت پوشش و تعهدات بیمه نامه قابل جبران هست. در صورتی که بیمه گر از تغییر آدرس محل مورد بیمه بی اطلاع باشد هیچگونه خسارتی در تعهد او نمی باشد.

 

۵- در صورتی که بیمه گذار اموال مورد بیمه را بیش از قیمت واقعی بیمه کرده باشد ، در صورت بروز خسارت تعهد بیمه گر بر چه اساسی می باشد؟

۵-۱- اگر ثابت شود بیمه گذار به قصد تقلب اموال را بیش از قیمت واقعی بیمه کرده ، قرارداد بیمه باطل ، حق بیمه های دریافتی توسط بیمه گر غیر قابل برگشت بوده و هیچ گونه خسارتی همچنین قابل پرداخت نمی باشد. نیز بیمه گر می تواند حق بیمه های مانده تا انتهای قرارداد را از بیمه گذار مطالبه کند.

۵-۲- اگر بیمه گذار سهواً اموال را بیش از قیمت واقعی بیمه کرده باشد ، حداکثر تعهد بیمه گر از قیمت واقعی اموال در روز حادثه (بعد از کسر استهلاک ، بازیافت و سایر کسورات قانونی) تجاوز نخواهد نمود.

 

۶- اگر برای محلی نزد سایر بیمه گران بیمه نامه آتش سوزی خریداری شده باشد ، می توان همان محل را نزد بیمه کوثر همچنین بیمه کرد؟

از آنجائیکه براساس اصل غرامت بیمه نباید برای بیمه گذار سودآور بوده و ایشان را در وضعیت بهتری نسبت به پیش از حادثه قراردهد ، بنابراین بیمه مضاعف (بیمه نمودن یک محل مشخص در برابر خطرات معین نزد دو و یا چند شرکت بیمه) امکان پذیر نمی باشد.

 

۷- آیا امکان صدور بیمه نامه آتش سوزی برای مدت کمتر و یا بیشتر از یکسال همچنین وجود دارد؟

بله- در بیمه نامه های با مدت کمتر از یکسال حق بیمه با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت محاسبه می گردد نه به صورت روز شمار و در بیمه نامه های با مدت بیش از یکسال حق بیمه به صورت روزشمار محاسبه و دریافت میگردد.

 

۸- بخشی از خسارت وارده به بیمه گذار را هزینه تخلیه ضایعات تشکیل می دهد. تکلیف این خسارت چیست؟

در صورت درخواست بیمه گذار ، پوشش هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات تا سقف سرمایه معینی که در بیمه نامه درج می گردد ، قابل ارائه می باشد.

 

 ۹- اگر افتادن آتش سیگار و یا کبریت باعث سوختگی فرش و یا موکت گردد ، به فرض این که این اقلام جزء موارد بیمه باشند ، آیا این خسارت در تعهد بیمه نامه آتش سوزی می باشد؟

خیر. منظور از آتش سوزی ، آتشی هست که از یک منبع حرارتی کنترل ناپذیر سرچشمه گرفته یا منبع حرارتی کنترل شده ای را ترک کند . نیز لازم هست همراه با شعله بوده و با نیروی حرارتی خود توسعه و گسترش یابد.

 

۱۰- اگر خسارت وارد به اموال مورد بیمه در نتیجه تقصیر اشخاص دیگری باشد ، آیا بیمه گر خسارت وارده را جبران می کند؟

در این صورت بیمه گر خسارت را به بیمه گذار پرداخت می کند ، لکن تمامی حقوق بیمه گذار علیه اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر و یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا مقدار خسارت پرداخت شده توسط بیمه گر به شخص اخیر منتقل می گردد.

شرکاء ، کارکنان ، همسر و بستگان نسبی و یا سببی درجه اول بیمه گذار از لحاظ اجرای مقررات این ماده شخص ثالث تلقی نمی گردند ، به جز آنکه خسارت ناشی از عمد آنان باشد.

 

۱۱- در مکانهایی مانند انبارها که مقدار موجودی ثابت نبوده و دائم در حال تغییر هست ، چگونه می توان این تغییرات سرمایه را پوشش داد؟

برای مکانهایی از این قبیل می توان موجودیها را براساس شرایط اظهارنامه ای (شناور) بیمه کرد. در این صورت بیمه گذار در پایان هر ماه مقدار موجودی ماه قبل را کتباً به بیمه گر اعلام می کند. در صورت افزایش سرمایه ، الحاقیه اضافی صادر و حق بیمه مربوطه همچنین از بیمه گذار دریافت می گردد. اما در صورت کاهش سرمایه موجودی ، اظهارنامه در پرونده بایگانی شده و در پایان دوره معدل گیری شده و مطابق با ضوابط عمل می گردد.

 

۱۲- آیا خسارت وارد به موتورها و ماشینهای برقی که به دلیل اتصالات و اثرات ناشی از جریان برق باشد ، تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی قرار می گیرد؟

براساس ماده ۳۲ شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی خسارت وارده به موتورها و ماشینهای برقی در نتیجه اتفاقات زیر که در داخل موتورها و ماشینهای مزبور بوقوع بپیوندد ، به هر دلیل تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی نمی باشد :

اتصالات و اثرات ناشی از جریان برق پاره شده هادی ، جرقه زدن ، امواج برقی ناشی از این اتفاقات ، بار زیاد یا عدم کفایت عایق بندی . لکن خساراتی که در نتیجه اتفاقات مذکور در سایر قسمتهای مورد بیمه بروز کند ، تحت پوشش خواهد بود .

 

۱۳- اگر در صورت وقوع خسارت ، بیمه گذار به منظور پیشگیری از توسعه خسارت هزینه هایی را متقبل گردد ، چگونه می توان این هزینه ها را پوشش داد؟

براساس ماده ۱۱ شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی هزینه هایی که به منظور پیشگیری از توسعه خسارت صورت می پذیرد ، از محل بیمه نامه آتش سوزی قابل جبران می باشد. اما در هر صورت ، مجموع خسارت پرداختی به بیمه گذار از کل سرمایه تحت پوشش     بیمه نامه بیشتر نخواهد بود.

 

۱۴- چنانچه در طول مدت اعتبار بیمه نامه آتش سوزی تغییراتی نظیر افزایش و یا کاهش سرمایه ایجاد گردد ، چه اقدامی باید صورت گیرد؟

بیمه گذار موظف هست هرگونه تغییرات طی دوره را کتباً به بیمه گر اعلام کند. بیمه گر بعد از دریافت نامه بیمه گذار با صدور الحاقیه تغییرات مورد نظر را در بیمه نامه مربوطه لحاظ می کند.

 

۱۵- چنانچه بیمه گذار در موعد معین حق بیمه بیمه نامه را پرداخت ننماید ، آیا در صورت وقوع خسارت ، بیمه گر خسارت وارده را جبران خواهد کرد؟

اگر روش پرداخت حق بیمه به صورت نقدی بوده و بیمه گذار هیچ مبلغی را پرداخت نکرده باشد ، بیمه گر در خصوص جبران خسارت هیچگونه تعهدی نخواهد داشت. لکن چنانچه روش پرداخت حق بیمه اقساطی بوده و برخی از اقساط در زمان خود پرداخت نشده باشند ، بیمه گر خسارت وارده را بعد از اعمال قاعده نسبی حق بیمه جبران می کند. یعنی به همان نسبتی که بیمه گذار حق بیمه کمتری پرداخت کرده خسارت کمتری را همچنین دریافت می کند.

 

۱۶- آیا بیمه گذار با این تفکر که “در صورت وقوع خسارت امکان از بین رفتن کل اموال وجود ندارد” ، می تواند اموال مورد بیمه را کمتر از قیمت واقعی آن ها بیمه کند؟

خیر. در اینصورت اگر خسارتی به وقوع بپیوندد بیمه گر می تواند از پرداخت کامل خسارت خودداری کرده و براساس ماده ۱۰ قانون بیمه ، بعد از اعمال قاعده نسبی سرمایه خسارت وارده را محاسبه و پرداخت کند. (به همان نسبتی که بیمه گذار اموال را کمتر از قیمت واقعی آن ها بیمه کرده ، بیمه گر همچنین خسارت وارده را کمتر محاسبه و پرداخت می کند)

 

۱۷- آیا مکان ابطال بیمه نامه طی مدت اعتبار بیمه نامه وجود دارد؟

امکان ابطال بیمه نامه وجود ندارد. اما در صورت درخواست بیمه گذار امکان فسخ بیمه نامه از تاریخ درخواست او وجود دارد. در این صورت حق بیمه مدت سپری شده از شروع بیمه نامه تا زمان درخواست فسخ ، براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه و از کل حق بیمه کسر و مابقی حق بیمه به بیمه گذار عودت می گردد.

 

۱۸- چه فرقی بین ابطال و فسخ بیمه نامه وجود دارد؟

ابطال یعنی بلااثر شدن اعتبار بیمه نامه از تاریخ شروع و برگشت کل حق بیمه اما فسخ یعنی بلااثر شدن اعتبار بیمه نامه از تاریخ درخواست بیمه گذار و برگشت حق بیمه از تاریخ فوق تا انقضای بیمه نامه براساس محاسبات تعرفه کوتاه مدت.

 

۱۹- در صورتی که سند محلی به نام دو نفر باشد ، آیا در صورت بروز خسارت احتمالی ، هر دو می توانند از تعهدات بیمه نامه استفاده کنند و یا خیر؟

مورد فوق باید در زمان صدور بیمه نامه به بیمه گر اعلام گردد تا نام و مقدار سهم آنان از اموال مورد بیمه در بیمه نامه صادره مشخص شود. در اینصورت در صورت بروز خسارت به نسبت سهم هر کدام ، مبلغ خسارت محاسبه و در وجه ایشان پرداخت می گردد.

 

۲۰- فرانشیز خسارات قابل تامین از محل بیمه نامه های آتش سوزی چقدر می باشد؟

فرانشیز درصدی از هر خسارت هست که بعهده بیمه گذار بوده و از مبلغ خسارت قابل پرداخت کسر می گردد.

در صورتی که دلیل حادثه یکی از خطرات آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار باشد مبلغی بعنوان فرانشیز از خسارت کسر نمی گردد به جز در مواردی که بیمه گر در شرایط خصوصی بیمه نامه صادره صراحتاً به آن اشاره کرده باشد. اما اگر حادثه در نتیجه وقوع یکی از خطرات اضافی باشد ، ۱۰% مبلغ هر خسارت بعنوان فرانشیز از خسارت قابل پرداخت کسر می شود.

 

۲۱- منظور از بازیافت و استهلاک چیست؟

بازیافت: آن قسمت از موجودی کالا و یا ماشین آلات و لوازم که از حادثه سالم مانده یا قابل استفاده در جاهای دیگری می باشد را کالای قابل بازیافت می گوییم که ارزش آن توسط کار شناس خسارت ارزیابی شده و از مبلغ خسارت قابل پرداخت کسر می گردد.

استهلاک: اموال و اشیاء براثر کارکرد و استفاده از آن ها به مرور زمان کهنه گشته و کیفیت اولیه خویش را از دست می دهند. معمولاً هر شیء دارای عمر مفیدی می باشد . کار شناس ارزیاب خسارت میبایست با توجه به نوع کاربری و مقدار استفاده و بسته به درصد کهنگی اموال نسبت به تعیین استهلاک اقدام کند . تمامی کالاها و اموال مصرفی مشتمل بر ساختمان ، ماشین آلات ، اثاثیه و لوازم مصرفی مشمول استهلاک می باشند . فلسفه وجودی استهلاک در بیمه اموال اصل غرامتی بودن آن می باشد ، بدین معنی که بیمه گذار نباید در وضعیت بهتری نسبت به پیش از حادثه قرار بگیرد.

 

 ۲۲- بیمه گر در خصوص خسارات وارد به ساختمان ، چگونه مبلغ خسارت را محاسبه و پرداخت می کند؟

در خسارات مرتبط با ساختمان هزینه بازسازی بنا (گچ کاری ، رنگ کاری ، سیم کشی و …) ملاک محاسبات بیمه گر را تشکیل می دهد ضمن این که استهلاک همچنین از مبلغ محاسبه شده کسر می گردد. بنابراین بیمه گذار همچنین در زمان صدور بیمه نامه میبایست فقط هزینه ساخت بنا (هزینه ساخت هر مترمربع*مساحت کل بنا با احتساب مشاعات و …) را بعنوان سرمایه مورد بیمه اعلام کند نه قیمت کل بنا با احتساب ارزش زمین و موقعیت محلی و یا تجاری آن .