بیمه حوادث

بیمه حوادث گروهی

 

 

معرفی بیمه نامه

انواع بیمه حوادث گروهی

 • بیمه حوادث کارکنان دولت: این نوع بیمه کارکنان دولت در مقابل حوادث 24ساعته شغلی و غیر شغلی برای مدت یک سال بیمه می‌شوند.
 • بیمه حوادث دانش آموزی: در این نوع قرارداد دانش‌آموزان بر پایه توافق‌نامه منعقد شده بین شرکت بیمه و سازمان آموزش و پرورش تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند.
 • بیمه حوادث دانشجویی : در این نوع قرارداد دانشجویان بر پایه توافق‌نامه منعقد شده بین شرکت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند.
 • بیمه حوادث مهدهای کودک : در این نوع قرارداد کودکان مهد کودک‌ها بر پایه توافق‌نامه منعقد شده بین شرکت بیمه و سازمان آموزش و پرورش یا سازمان بهزیستی تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند
 • بیمه حوادث خانواده : در این بیمه‌ سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بیمه، تمامی اشخاص خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌روز در داخل و خارج از کشور بیمه می کند.
 • بیمه حوادث نوروزیدر این بیمه‌سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بیمه، تمامی اشخاص خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌ روز در مدت تعطیلات نوروزی در داخل و خارج از کشور بیمه می کند.

اهداف و مزایا

بیمه حوادث قراردادی هست که بیمه گرمتعهد می گردد در صورت دریافت حق بیمه، غرامت فوت و صدمات بدنی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه نامه که به دو صورت انفرادی و گروهی قابل ارائه می باشد را تامین کند.

بازار هدف

این بیمه نامه کارکنان بیمه گذار را با شرایط زیر تحت پوشش بیمه حادثه قرار میدهد:

 • کارکنان تا سن 75 سالگی بیمه میشوند.
 • سرمایه هزینه پزشکی معادل 10درصد سرمایه فوت منظور میشود.
 • سرمایه بیمه می تواند به صورت مبلغی ثابت و یاضریبی از حقوق ماهانه بیمه شده تعیین گردد.
 • حداقل تعداد بیمه شده در بیمه نامه حوادث گروهی 10 نفر است.

 

 

تعهدات و خسارات تحت پوشش

خطرات تحت پوشش در بیمه های حوادث :

فوت: اگر حادثه منجر به فوت بیمه شده شود، سرمایه بیمه به ذینفع پرداخت میشود.

نقص عضو و از کار افتادگی: عبارت هست از قطع، تغییر شکل یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که در اثر حادثه به وجود آمده باشد. اگر از کارافتادگی کامل و دائم باشد، کل سرمایه و در صورتی که جزئی باشد، درصدی از سرمایه بیمه به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر و جداول نقص عضو در وجه بیمه شده پرداخت می شود.

هزینه پزشکی: هزینه های پزشکی ناشی از حادثه تا مقدار معین شده در بیمه نامه جبران می شود.

غرامت روزانه عمومی/ بیمارستانی: غرامت روزانه و عمومی پوششهای اضافی هست که در صورت درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه مربوطه، در صورت وقوع حادثه، اگر بیمه شده به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر، به استراحت در منزل و یا بیمارستان نیاز داشته باشد، غرامت مربوطه پرداخت می شود.

خطرات و موارد زیر به تنهایی بیمه نمی‌شوند :

 • از کارافتادگی موقت
 • هزینه درمان ناشی از حادثه
 • غرامت بیمارستانی و غرامت روزانه

 

 

مراحل صدور

 1. 1. درخواست کتبی بیمه‌ گذار
 2. 2. اعلام قیمت حق بیمه
 3. 3. تکمیل و ارائه فرم پیشنهاد توسط بیمه‌ گذار و یا وکیل قانونی او
 4. 4. دریافت لیست اسامی بیمه شدگان

مدارک لازم

مدارک لازم به منظور صدور بیمه نامه تنها درخواست بیمه‌ گذار است.

روش محاسبه

حق‌ بیمه در این بیمه بر پایه طبقه شغلی اکثریت اشخاص (75% اشخاص) تعیین می شود.

تخفیفات و جرایم

برای بیمه‌ نامه های حوادث گروهی تخفیفاتی اعمال می شود که این تخفیف تا 25% و بر پایه تعرفه بیمه حوادث قابل اعمال است

 

 

فرایند دریافت خسارت

برای پرداخت غرامت از محل بیمه نامه های حوادث باید تقاضا یا اعلام خسارت بیمه گزار یا بیمه شده یا زیان دیدگان با قید تاریخ حادثه و ساعت وقوع آن و همچنین شرح کامل حادثه به بیمه گر اعلام گردد.

مدارک لازم برای تاییدیه قرارداد به شرح زیر است:

 • مدت اعتبار بیمه نامه با قید تاریخ شروع و انقضاء پوشش بیمه شده که (می‌بایست تاریخ حادثه در خلال مدت پوشش بیمه ای باشد).
 • نام شخص حادثه دیده، بیمه شده در لیست اسامی بیمه شدگان قرارداد باشد .(در صورت امکان با درج مشخصات شناسنامه ای).
 • حق بیمه حتما پیش از حادثه پرداخت شده باشد.
 • تعهدات شرکت با ذکر نوع تعهد و مقدار تعهد درج گردد.

مدارک اعلام خسارت

الف ـ در صورت وقوع فوت

1- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تنظیم شده باشد .(درصورتی که فوت ناشی ازحادثه باشد.)

2- گواهی پزشک معالج و یا پزشک قانونی مبتنی بر تعیین دلیل فوت .

3- کپی برابر با اصل خلاصه رونوشت وفات یا جواز دفن .

4- کپی برابر با اصل شناسنامه باطل شده متوفی (تمامی صفحات) .

5- مدارکی دال بر عضویت بیمه شده در گروه بیمه شدگان بر پایه تعریف بیمه شدگان در ماده دوم (برحسب مورد تصویر برابر اصل حکم کارگزینی و فیش حقوقی متوفی در زمان شروع پوشش بیمه ای و زمان وقوع غرامت، تصویر برابر اصل قرارداد کاری فیمابین بیمه شده و بیمه گذار، لیست کسورات بازنشستگی در زمان شروع پوشش بیمه ای و زمان وقوع غرامت)

6- کپی صفحه اول (مشخصات) دفترچه تأمین اجتماعی .

7- اصل برگ تعیین ذینفع به امضاء بیمه شده متوفی و مهر و امضاء بیمه گذار.

8- برگ انحصار وراثت ( درصورت عدم تعیین ذینفع ) (نامحدود).

9- (کپی شناسنامه ذینفعها واستفاده کننده‌گان) .

10- کپی برابر با اصل گواهینامه رانندگی بیمه شده درصورتی که فوت ناشی ازحادثه رانندگی باشد و بیمه شده رانندگی وسیله نقلیه را به عهده داشته است.

ب ـ درصورت وقوع نقص عضو و یا ازکارافتادگی کلی و جزئی دائم ناشی ازحادثه

1ـ گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تنظیم شده باشد.

2- گواهی اولین مرجع درمانی که بیمه شده بلافاصله بعد از وقوع حادثه به آن مراجعه نموده باشد.

3ـ گواهی پزشک معالج مبتنی بر پایان معالجات و تایید نقص عضوبه انضمام سوابق پزشکی وکلیه رادیوگرافیهای به عمل آمده .

4- کپی برابر با اصل گواهینامه رانندگی بیمه شده درصورتی که نقص عضو کلی و جزئی ناشی ازحادثه رانندگی باشد و بیمه شده رانندگی وسیله نقلیه را به عهده داشته است.

5- کپی برابر با اصل شناسنامه.

6- مدارکی دال بر عضویت بیمه شده در گروه بیمه شدگان بر پایه تعریف بیمه شدگان در ماده دوم ( برحسب مورد تصویر برابر اصل حکم کارگزینی و فیش حقوقی متوفی در زمان شروع پوشش بیمه ای و زمان وقوع غرامت، تصویر برابر اصل قرارداد کاری فیمابین بیمه شده و بیمه گذار، لیست کسورات بازنشستگی در زمان شروع پوشش بیمه ای و زمان وقوع غرامت )

* اگر بیمه شده در حین مبادرت به رانندگی در حادثه موثر در بروز فوت و یا نقص عضو باشد، ارائه گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه مورد نظر الزامی است.

تبصره 1– بیمه گذار متعهد هست درصورت وقوع هریک ازخطرهای مشمول بیمه عمر زمانی یا حوادث منجر به فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم کامل هر یک ازبیمه شدگان، حق بیمه مرتبط با سال بیمه‌ ‌ای او را به طور کامل پرداخت کند.

بدیهی هست هرگونه مدارک مورد لزوم برای تائیدیه و پرداخت غرامت مورد تعهد حسب مورد کتبی به اطلاع بیمه گذار خواهد رسید

تبصره 2– اگر بیمه‌ گذار امکان پرداخت حق بیمه موضوع تبصره فوق را نداشته باشد بیمه گر مجاز هست مبلغ مذکور را با توافق بیمه گذار از محل سرمایه (غرامت) قابل پرداخت، کسر کند.

جهت خرید این بیمه نامه می توانید از طریق صفحه سفارش آنلاین بیمه اقدام نمایید و یا با شماره تلفن 44098225 تماس حاصل فرمایید.

مطالب مرتبط:

کسب درآمد از بیمهمعرفی و قوانین بیمه حوادث انفرادی