بیمه آتشسوزی غیر صنعتی و انبار

بیمه آتش سوزی غیر صنعتی و انبار

 

 

معرفی بیمه نامه

این نوع بیمه نامه،در برگیرنده انبارهای اختصاصی،واحدهای اداری ،تجاری مشتمل،برکلیه فروشگاه های تجاری، تعمیرگاه ها، بیمارستان  ها، اماکن عمومی، ساختمانهای اداری، بنگاه های معاملاتی، مراکز پخش دارو، فروشگاه های موادغذایی و پروتئینی، آموزشگاه ها، مراکز خدماتی و سایر مواد مشابه می باشد.

موارد زیر تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی نمی باشد

مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار ، اسناد ، فلزات قیمتی به هر شکل جواهرات و مروارید ، سنگهای قیمتی سوار شده ، هرگونه اسناد و نسخ خطی و نیز هزینه بازسازی نقشه،جمع آوری مجدد اطلاعات و یاتنظیم دفاتر بازرگانی
خسارت وارد به برنامه ها و نرم افزارهای مورد استفاده در سیستمهای کامپیوتری

بازار هدف

مالکان انبارهای اختصاصی، واحد های تجاری، بیمارستانها، ساختمان های اداری و تجاری به این بیمه نامه نیاز دارند.

 

 

تعهدات و خسارات تحت پوشش

آتش سوزی، صاعقه و انفجار

زلزله

سیل

طوفان

سقوط هواپیما

خطرات اضافی دیگر

 

 

شرایط فسخ قرارداد

قرارداد بیمه ممکن هست در موارد زیر پیش از انقضای مدت پیش بینی شده از سوی بیمه‌ گر و یا بیمه‌ گذار و یا هر دو در مواردی منفسخ شود:

الف ) فسخ از سوی بیمه‌ گر:

بیمه‌ گر در موارد زیر می‌تواند با اخطار 10 روزه بیمه نامه را فسخ و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده از طرف بیمه‌ گذار ارسال نماید:

 1. 1. در صورت عدم پرداخت حق‌بیمه از سوی بیمه‌ گذار در موعد معین (بعد از اخطار و تعلیق قرارداد).
 2. 2. پس از هر خسارت. این حق بر این منطق استوار هست که پس از وقوع خسارت بیمه‌ گر متوجه می گردد که در ارزیابی خطر دچار اشتباه شده است.
 3. 3. در صورت خودداری غیر عمدی بیمه‌ گذار از اظهار مطالب و یا اظهارات خلاف واقع ( ماده 13 قانون بیمه ).
 4. 4. در صورت تشدید خطر موضوع بیمه ( ماده 16 قانون بیمه و ماده 18 شرایط عمومی بیمه نامه).

در این صورت بیمه گر حق بیمه، باقیمانده از حق بیمه دریافتی را بعد از انقضای 10 روز از تاریخ اعلام خطر مزبور به بیمه گذار به صورت روزشمار محاسبه و مسترد می نماید.

ب ) فسخ از سوی بیمه‌ گذار

به موجب ماده 21 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی بیمه‌ گذار می‌تواند در هر زمان بیمه نامه را فسخ کند.

در این صورت بیمه‌ گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت، حق‌بیمه را محاسبه و مابه‌التفاوت دریافتی را به بیمه‌ گذار مسترد می کند. بیمه‌نامه هایی که به نفع ثالث صادر می‌شوند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.

ج ) فسخ از سوی بیمه‌ گر و یا بیمه‌ گذار

1-در صورتی که قرارداد برای دوره های معین ( مثلا” پنج ساله ) منعقد و در پایان هر دوره با اطلاع قبلی، تمدید خود به خود برای یک دوره مشابه در نظر گرفته شده باشد.

2-در مورد انتقال مالکیت مورد بیمه به هر یک از عناوین حقوقی.

د ) موارد انفساخ قرارداد بیمه

قرارداد بیمه ممکن هست در موارد زیر منفسخ شود، یعنی ممکن هست قرارداد بیمه بدون میل و اختیار طرفین قرارداد و بخودی خود از هم گسیخته شود :

 1. 1. در صورتی که مورد بیمه در نتیجه وقوع حادثه ای جز حادثه بیمه شده کاملا” از بین برود که در صورت از بین رفتن مورد بیمه (به طورکامل) وقوع خطر متصور نمی باشد بنابراین بیمه موضوعیت خویش را از دست می‌دهد.
 2. در صورتی که اجازه عملیات بیمه‌ای از بیمه‌ گر سلب شود. مانند این که مقامات صلاحیت دار، پروانه کار شرکت بیمه‌ای را کلا” و یا برای رشته‌ای که بیمه مورد نظر به آن مربوط می گردد لغو نمایند و به او اجازه ادامه فعالیت ندهند.

 

 

مراحل صدور

فرم چاپی پرسش نامه که حاوی اطلاعات زیر است توسط بیمه‌ گذار و یا نماینده قانونی او تکمیل و امضاء می گردد که مبنای بیمه نامه آتش سوزی قرار می‌گیرد. بیمه‌ گذار با امضاء برگ پیشنهاد تایید می کند که تمامی سؤالات را مطابق واقعیت پاسخ داده است بعد از آن پرسش نامه تکمیل شده توسط بیمه‌ گر بررسی و در صورتی که مورد بیمه نیاز به بازدید داشته باشد توسط کارشناسان بازدید اولیه از مورد بیمه بازدید بعمل آمده و گزارش مربوطه به واحد صدور بیمه نامه ارسال می گردد و بعد از آن با انجام محاسبات مربوط حق‌بیمه به بیمه‌ گذار اعلام و با پرداخت آن بیمه نامه صادر و تحویل می گردد.

 1. 1. بیمه گر با بررسی و مطالعه مجدد پرسش نامه و گزارش بازدید اولیه در مورد امکان صدور بیمه نامه آتش سوزی تصمیم لازم را دریافت کرده و نسبت به صدور بیمه نامه برروی فرم بیمه نامه های آتش سوزی چاپ نموده و نسخه اصلی آنرا برای پرداخت حق بیمه به بیمه گذار ارائه می کند.
 2. 2. در طول مدت اعتبار بیمه نامه برحسب اعلامهایی که توسط بیمه گذار صورت می‌گیرد می بایست به اقتضای تغییر در شرایط موضوع مورد بیمه اقدام به صدور الحاقیه شود.

مدارک لازم

 1. 1. پرسش نامه تکمیل شده
 2. 2. مدارک و گزارش بازدید اولیه
 3. 3. فیش واریزی حق‌بیمه

روش محاسبه

در این بیمه نامه حق‌بیمه بر پایه ارزش مواردی که مورد بیمه واقع شده است و همچنین خطراتی که بیمه‌ گذار درخواست می کند محاسبه می شود

 

 

فرایند دریافت خسارت

به محض اطلاع بیمه‌ گر از حادثه کارشناسان او در صحنه حاضر و نسبت به بررسی موضوع اقدام می کند.

بیمه‌ گذار موظف هست حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان وقوع حادثه، بیمه‌ گر را کتبا یا شفاها با دریافت تاییدیه از حادثه آگاه سازد. در غیر این‌صورت بیمه‌ گر مسئول نخواهد بود. به جز آنکه بیمه گذار ثابت نماید به دلیل حوادثی که خارج از اراده و اختیار او بوده است اطلاع به بیمه‌ گر در مدت معین برای او مقدور نبوده است.

توجه 1) بیمه‌ گذار می بایست بلافاصله بعد از وقوع حادثه تمامی اقدامات لازم به منظور پیشگیری از گسترش خسارت و نجات اموال بیمه شده را بعمل آورد. مخارجی که بیمه‌ گذار برای پیشگیری از توسعه خسارت صرف می نماید به فرض این که منتج به نتیجه نگردد به عهده بیمه‌ گر خواهد بود . هزینه‌ای که بیمه‌ گذار به منظور پیشگیری از سرایت و توسعه خسارت مطالبه می نماید می بایست با آتش سوزی متناسب باشد.

توجه 2) بیمه‌ گذار بایستی ثابت نماید که اولاً مورد بیمه در لحظه وقوع حریق در محل بیمه‌شده موجود بوده و طعمه حریق شده است.

توجه 3) بیمه‌ گذار ضمن اعلام خسارت آتش سوزی می بایست چگونگی وقوع حریق ویا شروع حریق را مشخص نماید و با توجه به این موضوع هست که بیمه‌ گر تشخیص خواهد داد آتش سوزی در نتیجه تقصیر و یا اهمال و یا عمد بیمه‌ گذار یا اشخاص ثالث نبوده است.

توجه 4) بیمه‌ گذار می بایست در صورت وقوع حادثه امکانات لازم به منظور رسیدگی به بیمه‌ گر و نمایندگان او را فراهم آورد. چنانچه بیمه‌ گذار به اعلام خسارت و مطالبه آن اکتفا نماید و مانع از این شود که کارشناسان بیمه‌ گر از محل بازدید نمایند قطعاً این امر حمل بر مسئول بودن بیمه‌ گذار و موجب محرومیت او از دریافت خسارت می شود.

مدارک اعلام خسارت

 1. 1. اصل بیمه نامه و ضمیمه های آن
 2. 2. گزارش مقامات انتظامی (در صورت نیاز)
 3. 3. گزارش نزدیکترین ایستگاه هواشناسی (در صورت طوفان و یا سیل)
 4. 4. گزارش کار شناس خسارت
 5. گزارش آتش‌نشانی

اطلاعات بیشتر از طریق صفحه: سوالات متداول بیمه آتشسوزی

جهت خرید این بیمه نامه می توانید از طریق صفحه سفارش آنلاین بیمه اقدام نمایید و یا با شماره تلفن 44098225 تماس حاصل فرمایید.

مطالب مرتبط:

معرفی و قوانین بیمه آتشسوزی مسکونیمعرفی و قوانین بیمه آتشسوزی صنعتی